Запознанства -Zahapi.com| Намери Вълнуваща Връзка!

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА ZAHAPI.COM
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящите общи условия преставляват Договор уреждащ Правата и Задълженията на Дружеството КИМИ - София 2000 ЕООД от една страна и всеки Потребител, заредил интернет сайта: Zahapi.com – собственост на Дружеството.
Сайтът Zahapi.com е интернет платформа - създадена в съответствие със Законодателството на Република България и е предназначена да дава възможност на своите Потребители да осъществят контакт помежду си с цел – чат, флирт, приятелство, сериозни запознанства, среща, брак, намиране на сексуален Партньор.
Услугите, предоставяни от Zahapi.com. са САМО за Възрастни!. Ползването на Zahapi.com от лица под 18 години е НАПЪЛНО ЗАБРАНЕНО! 
Ползвайки този уеб сайт и неговите услуги, Вие потвърждавате, че сте навършили 18 години и приемате и се задължавате да спазвате настоящите Условия.. С приемането на Условията за ползване се задължавате да не ги нарушавате! 
В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСЕН |СЪГЛАСНА| И НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЯМАТЕ ПРАВО ДА ПОЛЗВАТЕ НИТО ТОЗИ УЕБ САЙТ, НИТО УСЛУГИТЕ, КОИТО ТОЙ ПРЕДЛАГА! 
II. УСЛОВИЯ, КАСАЕЩИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
Регистрацията на потребител в Zahapi.com има силата на съгласие за сключване на Договор между него и Дружеството. 
 1. Ползването на Zahapi.com от лица под 18 години е НАПЪЛНО ЗАБРАНЕНО! 
 2. В случай, че някоя от страните по Договора не изпълни някое от задълженията си по него, другата страна може да прекрати Договора без предизвестие. 
 3. Настоящият Договор се прекратява автоматично при прекратяване на дейността на Дружеството и при спиране на поддръжката на Zahapi.com от Дружеството, както и при постигане на съгласие за прекратяване от двете страни. 
 4. Дружеството има право да изисква потвърждение за прекратяване на Договора чрез изпращане на SMS съобщение от Потребителя. 
 5. При регистрация в Zahapi.com Вие давате своето изрично съгласие Дружеството да съхранява и записва в базата си данни Вашият e-mail адрес, IP адреса на Потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. Незабавно след регистрацията си Потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което съдържа Потребителското име и паролата на Потребителя, което представлява потвърждение за сключване на Договора.
 6. За да използва услугите, предоставени чрез Zahapi.com Потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия. 
 7. При регистрацията си Потребителят е длъжен да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация - Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. При регистрацията си всеки Потребител заявява Потребителско име и парола, с които ще ползва услугите, предоставяни чрез Zahapi.com. В случай, че Потребителското име вече е заето /има друг Потребител с такова име/, той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново Потребителско име, което е свободно   8. Дружеството има право да заличи регистрацията на всеки Потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни. 
 9. С регистрацията си в Zahapi.com Потребителите изразяват съгласието си да бъдат коментирани от останалите регистрирани потребители в сайта - Коментарите НЕ обвързват Дружеството. 
10. Потребителят се задължава да НЕ предоставя Потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. 
11. Дружеството НЕ носи отговорност за вреди настъпили за Потребителя в резултат от неправомерно използване на Потребителското име и паролата му от трети лица. 
12. Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. 
III. ПРАВА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ZAHAPI.COM 
 1. Дружеството е задължено да положи необходимата грижа, за да осигури възможност на Потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни чрез Zahapi.com , съобразно настоящите Общи условия и Законодателството на Република България.
 2. Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им.
 3. В случай на нарушение на правилата за използване на сайта администрацията има Право, без да уведоми Потребителя да блокира страницата на този Потребител.
 4. Администрацията има право да изтрие съдържание, което не съответства на това споразумение и на Закона, без да уведоми Потребителя. 
 5. Дружеството има право да ограничи достъпа до определени материали с нецензурно съдържание на лица, ненавършили 18 години. 
IV. АДМИНИСТРАЦИЯТА НА САЙТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА:
 1. Zahapi.com НЕ носи отговорност за публикуваните обяви в сайта, както и не носи отговорност за евентуално причинени морални или материални щети на Ползвателите му. 
 2. Дружеството НЕ носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите, предоставяни чрез Zahapi.com. 
 3. Нарушаване от страна на Потребителите на Законодателството. 
 4. Опасност, причинена на Потребителите в резултат на хакерски атаки. 
 5. Дружеството няма задължение да контролира съдържанието на публикувани материали , както и за посегателства срещу Авторските Права върху последните.
 6. Ние предоставяме услугата”както е” и не можем да гарантираме, че услугата ще бъде непрекъсната или без грешки или ще постигне конкретни резултати. 
 7. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на публикуваните профили, за истинността и актуалността им. В случай, че Потребител на сайта претърпи вреди в резултат на неистинност или неактуалност на даден профил, отговорността за това се носи от публикувалия го Потребител. 
 8. Дружеството НЕ носи отговорност за съдържанието на коментарите. В случай, че дадено лице се чувства засегнато от публикуван за него коментар, отговорността за това следва да се понесе от лицето, публикувало коментара.
 9. В случай, че в резултат на недобросъвестни действия по предходните точки: [т.7] и [ т.8] от страна на Потребител на Zahapi.com, Дружеството претърпи вреди, Потребителят е длъжен да обезщети Дружеството за всички претърпени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, такси и разноски, адвокатски хонорари и др. подобни. Потребителят е длъжен да обезщети Дружеството и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване Потребителското си име и паролата в Zahapi.com. 
10. Администрацията на сайта убедително изисква внимателно отношение към публикувания материал и друга информация, защото самият Потребител е изцяло отговорен за легитимността на действията си за автентичност на изображенията и документите,публикувани от него. 
11. В случай, че Потребител на сайта претърпи вреди в резултат на неистинност или неактуалност на даден профил, отговорността за това се носи от публикувалия го Потребител. 12. Отговорността за информацията, която предоставяте в профила си, качените Ваши снимки и комуникацията с Потребителите от сайта е изцяло Ваша. 
13. Ние не носим отговорност за създадените Ви отношения в сайта и срещи с Потребители от сайта. 
14. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на публикуваните профили, за истинността и актуалността им. 
15. Ставайки членове вие гарантирате, че сте не по-малки от 18 години. Въпреки това ние не гарантираме, че всички ползватели на нашата услуга са по големи от 18 години. Членове, които са под изискуемият минимум носят отговорност за своите действия. 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Посочете надеждна информация за себе си, когато се регистрирате и, ако е необходимо, я променете! 
 1. С регистрацията си в сайта Потребителя потвърждава, че приема и е запознат с условията за използване на сайта. 
 2. Сайтът съдържа материали за възрастни и достъпът до него за лица до 18 години е ЗАБРАНЕН! 
 3. Ползвайки този уеб сайт и неговите услуги, Вие потвърждавате, че сте навършили 18 години и приемате и се задължавате да спазвате настоящите Условия. 
 4. Потребителят има право да използва сайта или мобилното приложение по удобен начин.
 5. Потребителят има право да знае как и къде се използват личните му данни. За да направите това, той може да се запознае с Декларацията за поверителност. 
 6. Това се случва, в случай, че Потребителят реши да спре използването на ресурса и иска да изтрие профила си на сайта. 
 7. В този случай трябва да отидете в личния си акаунт, |Профил| Настройки |Поверителност| Кой може да вижда Потребителския ми профил > Отменете профила.", кликнете върху този бутон. 
 8. Потребителят може да ползва информацията, публикувана в Zahapi.com за лични нужди, като се забранява възпроизвеждането и разпространението й по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на Автора.
 9. Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя предоставените от него при регистрацията му данни, като спазва предвиденото в настоящите Условия за ползване.
10. Ако има проблем или грешка в софтуера на сайта, уведомете администрацията.
VI. Потребителят се задължава да НЕ публикува в Zahapi.com материали и изображения, които: 
1. Имат нецензурно съдържание, освен ако ги е означил като такива, незаконни материали, които обиждат честта, достойнството на човека, не изтегляйте съдържание, съдържащо вируси, програми, които нарушават функционалността на компютъра или всяка притурка. 
2. Не публикувайте промоционална или промоционална информация, която има рекламна цел, ако преди това не е получено съгласието на Дружеството. 
3. НЕ качвайте снимки на други хора, освен Вас, без тяхното съгласие. Не публикувайте данните за контакт на лица на Вашата страница в публичното пространство. Не публикувайте материали без съгласието на Автора или накърняват Права върху интелектуалната собственост. 4. Не използвайте сайта, за да публикувате порнографско, неморално, изобразяващо или рекламирано насилие, жестокост, съдържат заплахи за живота и здравето на трети лица и материали, забранени от Закона. 
5. Не използвайте неприличен език, не обиждайте потребителите и администрацията, не заплашвайте с физическо насилие.Потребителят е длъжен да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Дружеството, както и на трети лица, при установявания на нарушения от други Потребители на настоящите Общи условия и Законодателството на Република България да уведомява своевременно Дружеството.
6. Не показвайте материали, които изискват нарушение на Закона, терор, расова враждебност или противоречат по какъвто и да било начин на настоящите Общи условия и на Законодателството на Република България. .
VII. БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ
  1. Можете да използвате сайта безплатно като Гост или като Член, но някои от функциите са платени и достъпни само за Членове, заплатили съответния Абонамент.
  2. Дружеството, чрез Zahapi.com предоставя на Потребителите срещу регистрация, а когато това е предвидено – и срещу заплащане, ползването на определени услуги при спазване от страна на Потребителите на настоящите Общи условия и на Законодателството на Република България. 
  3.  Дружеството предоставя за ползване на Потребителите определени услуги само срещу регистрация, като за тях не изисква заплащане. В тези услуги се включват: „Търсене”, „Профили”, „Моят профил”, „Напиши коментар” и други подобни услуги - услугата „Профили” дава възможност на потребителите на Zahapi.com да намерят подходящи Партньори. 
VIII. ПЛАТЕНИ УСЛУГИ
 1. Условията за ползване на конкретна платена услуга са индивидуални за всяка услуга и са изрично описани на съответното място - ползването може да бъде еднократно или на абонаментен принцип за определен срок - Дружеството си запазва Правото за ползването на определени услуги да поставя допълнителни условия, за които ще уведомява Потребителите по подходящ начин. 
2. Платените услуги в Zahapi.com не са свързани с извършването на сексуални услуги срещу заплащане в полза на Дружеството или на трети лица. 
3. Абсолютно е ЗАБРАНЕНО предоставянето на сексуални услуги срещу заплащане чрез Zahapi.com. 
4. В резултат на посредничеството на Zahapi.com осъществяването на сексуален контакт между Потребителите НЕ е обвързано със заплащане от страна на Потребителите в полза на Дружеството. 
5. За платената заявка се прилагат правилата на настоящите Общи условия, доколкото за съответната услуга НЕ е предвидено друго - Всички цени са с включен ДДС.
6. Когато абонатът желае да използва някоя от платените услуги, предоставяни чрез Zahapi.com , той прави конкретна заявка въз основа на сключения между страните Договор - Дружеството предоставя на Потребителя достъп до заявената платена услуга в разумен срок след плащане на цената. 
7. В случай, че заплащането на съответна услуга се извършва чрез изпращането на SMS, с изпращането на SMS се счита, че Потребителят е сключил отделен Договор, който влиза в сила след въвеждане от Абоната на получения от него Код. 
8. В случай, че Абонатът не въведе получения код в едноседмичен срок от получаването му, договорът се счита за прекратен.
IX. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ IВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВАI
 1. Начините за активиране на Услугата Vip Dating , цените и сроковете на валидност на услугата са описани в страницата " Услуга Vip Dating "
 2. Ползването може да бъде еднократно или на абонаментен принцип за определен срок - Дружеството си запазва Правото за ползването на определени услуги да поставя допълнителни условия, за които ще уведомява Потребителите по подходящ начин. 
 3. Услуга Vip Dating е пакет от допълнителни платени услуги включени във функционалността на Zahapi.com. 
 4. Активирането на услугата не е условие за съществуването на профила на Клиента и не е пряко свързано с използването на останалите безплатни услуги предлагани от сайта. 
 5. Ползването на Услугата Vip Dating е по воля на Потребителя, доброволна и не е задължителна. 
 6. Zahapi.com си запазва правото да изтрие регистрация, за която е активирана Услугата Vip Dating, поради нарушаване на условията за ползване, без да дължи обезщетение за това. 
 7. Със запащането на услугата Вие получавате кредити - те са средство за активиране на услугите в сайта. 
 8. Закупените кредити не стават Ваша собственост, а срещу тях получавате правото да активирате услуги в сайта. 
 9. Закупените кредити не могат да бъдат върнати. 
10. Срещу кредити не можете да получите и никаква сума пари от нас. 
11. Zahapi.com си запазва правото, да променя цената на кредитите по всяко време, както и правото да спре да ги продава. 
12. Запазваме си правото да променяме начините, по които кредитите могат да бъдат използвани, както и да променяме услугите, за които могат да бъдат използвани.
X. ДРУЖЕСТВОТО СЪВЕТВА:
 • Никога не давайте никакви данни за контакт, освен ако не сте се уверили, че лицето, на което давате тази информация, е това, за което се представя.
 • Не публикувайте лични или банкови данни за себе си или за други лица. 
 • Никога не давайте пари или каквато и да било ценна вещ на Всеки, който се свързва с Вас чрез сайта.
XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
Дружеството е регистрирано като Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, под номер 431980

 Тази политика е част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на уеб сайта: Zahapi.com

 • Използвайки този сайт Вие се съгласявате да администрираме всички лични данни, които ни предоставяте. • Предоставянето на всякакви лични данни е доброволно. 
• Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица освен на законоупълномощените лица. 
 • Може да използваме автоматично събрана информация със статистически цели за подобряване на обслужването Ви. 
• Гарантираме Ви, че е-мейл адресите Ви не се предоставят от нас на трети лица.
 • Можем да Ви разкрием, поправим, заличим Вашите лични данни при писменна молба от Ваша страна. 
• Предоставената информация се използва за целите на Вашето обслужване. 
• Ако сте се регистрирали можете да редактирате Вашите данни като влезете в профила си. 
• Събраните от нас лични данни ще се използват само за целите за които са събрани и тяхната конфиденциалност е гарантирана. 
• Моля свържете се с нас ако имате въпроси свързани с личните Ви данни. 
• Настоящите Oбщи условия уреждат отношенията между Дружеството и лицата- ползватели на услугите на сайта Zahapi.com • Разпоредбите на общата част се прилагат за всички услуги, предоставяни чрез Zahapi.com, доколкото за тях не се предвидени отделни правила. 
XII. СПОРОВЕ 
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. 
В случай, че НЕ бъде постигнато СЪГЛАСИЕ, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Компетентния СЪД по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно Българското Законодателство.

Настоящите общи условия за ползване на сайта Zahapi.com са приети и одобрени от фирма КИМИ-София 2000 ЕООД на 20.11.2017 година. 
За КОНТАКТИ  с нас, моля използвайте страницата  „Връзка с нас”.